IOM Global Corner:

Migracijos situacija ir politikos apžvalgos

Metinė politikos ataskaita (2013)

Šios ataskaitos tikslas - apžvelgti svarbiausius Lietuvos migracijos ir prieglobsčio politikos pokyčius 2013 metais. Ataskaita paruošta pagal Europos migracijos tinklo (EMN) bendrus reikalavimus, apžvelgiant tas sritis, kuriose per 2013 metus vyko pasikeitimai. Ataskaitoje nagrinėjamos šios migracijos politikos sritys: teisėta ir neteisėta migracija, užsieniečių grąžinimas, prieglobstis, nelydimi nepilnamečiai, kova su prekyba žmonėmis.

Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Recent Developments in International Migration and Migration Policy in LITHUANIA (2013)

Report analyses current International migration trends, challenges and policy response in Lithuania, with main focus on developments in 2013.
Atsisiųsti EN

Migracijos politikos organizavimas (2012)

Apžvalginė ataskaita pristatanti Lietuvos institucijas, formuojančias ir įgyvendinančias Lietuvos migracijos ir prieglobsčio politiką. Ataskaitos tikslas – supažindinti skaitytoją su pagrindinėmis imigracijos į Lietuvą schemomis (dirbti, mokytis, susijungti su šeima, prašytis prieglobsčio). Čia pateikiami ir pagrindiniai statistiniai duomenys apie migraciją ir prieglobstį.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Metinė politikos ataskaita (2011)

Europos migracijos tinklo Lietuvos Respublikos Nacionalinio infomacijos centro paregtoje 2011 metų migracijos ir prieglobsčio politikos ataskaitoje apžvelgti svarbiausi pokyčiai, įvykę 2011 metais šioje srityje. Ataskaita paregta vadovaujantis Europos migracijos tinklo parengtais bendrais šiai ataskaitai rengti taikomais reikalavimais.

Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Migracija Lietuvoje: faktai ir skaičiai (2011)

Šis leidinys skirtas trumpai pristatyti Lietuvos migracijos politiką ir pagrindinę statistinę informaciją apie migraciją. Leidinyje aptariamos temos: emigracija, imigracija, darbo migracija, prieglobstis bei migracija ir žiniasklaida.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Metinė politikos ataskaita (2010)

 Europos migracijos tinklo (EMN) Lietuvos Respublikos Nacionalinio informacijos centro (NIC) parengtoje 2010 metų migracijos ir prieglobsčio ataskaitoje apžvelgiami esminiai įvykiai ir pokyčiai, pateikti aktualiausi klausiniai ir teisiniai sprendimai, formuojant ir įgyvendinant šalies migracijos politiką.

 

Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Imigracija

Trečiųjų šalių piliečių atvykimas verslo tikslais (2014)

Ši studija nagrinėja užsieniečių įmonių savininkų ir kitų verslo atstovų, kurių skaičius nuo 2010 m. pastoviai auga, atvykimą į Lietuvą. Didelis dėmesys skiriamas 2014 m. lapkritį priimtiems įstatymo pakeitimams, kuriais sugriežtinta leidimų laikinai gyventi išdavimo užsienio verslininkams tvarka.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Nelydimi nepilnamečiai Lietuvoje: politika ir praktika (2014)

Šioje studijoje pristatoma į Lietuvą atvykstančių nelydimų nepilnamečių situacija (motyvai, šalys, apgyvendinimas ir globa Lietuvoje). Atkreipiamas dėmesys į nelydimų nepilnamečių, kurie nesikreipia dėl prieglobsčio arba kurie sulaukia pilnametystės, situaciją. Studijoje aptarta ir prieglobsčio prašytojų pasišalinimo iš Pabėgėlių priėmimo centro problema.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams: ES studija (2013)

Šioje studijoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas migrantams.
Atsisiųsti EN

Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas (2013)

Studijoje apžvelgiama Lietuvos imigracijos strategija pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš trečiųjų šalių bei analizuojama, kaip buvo perkelta “Mėlynosios kortelės” direktyva.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į Europos Sąjungą: ES studija (2012)

Šioje studijoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie studentų iš trečiųjų šalių imigraciją į Europos Sąjungą.
Atsisiųsti EN

Trečiųjų šalių studentų patirtys Lietuvoje (2012)

Šis tyrimas siekė išsiaiškinti, kaip Lietuvoje jaučiasi ne-ES šalių studentai, kokias teigiamas ir neigiamas puses jie mato atvykdami ir gyvendami Lietuvoje bei pateikti rekomendacijas, ką būtų galima daryti, kad į Lietuvą atvyktų daugiau tokių studentų.
Atsisiųsti LT

Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į Lietuvą (2012)

Studijoje analizuojama studentų iš trečiųjų šalių pritraukimo politika ir priemonės Lietuvoje, identifikuojamos kylančios problemos bei galimi piktnaudžiavimo atvejai.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Vizų politika ir migracijos srautai: ES apibendrinamoji ataskaita (2010)

Šioje ataskaitoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie vizų politiką ir migracijos srautus.
Atsisiųsti EN

Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika: ES apibendrinamoji ataskaita (2010)

Šioje ataskaitoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie darbo jėgos migraciją, jos poreikį ir politiką.
Atsisiųsti EN

Apykaitinė ir laikinoji imigracija: ES apibendrinamoji ataskaita (2010)

Šioje ataskaitoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie apykaitinę ir laikinąją imigraciją
Atsisiųsti EN

Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika (2010)

Studija analizuoja Lietuvos darbo imigracijos politiką ir praktiką. Vertinami pagrindiniai darbo imigraciją reguliuojantys teisės aktai ir jų įtaka darbuotojų iš užsienio atvykimui. Studija pateikia rekomendacijas politikai tobulinti.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus (2010)

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir Europos migracijos tinklas (EMN) atliko Lietuvos gyventojų apklausos tyrimą apie jų požiūrį į imigraciją ir darbo imigrantus. Tyrimas "Lietuvios gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus" atskleidė, kad absoliuti dauguma (58 proc.) lietuvių imigrantus vertina neigiamai. Antipatija nepriklauso nei nuo migranto statuso (legalus ar nelegalus, prieglobsčio prašytojas ar darbuotojas), nei nuo kvalifikacijos. Net ir aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai iš užsienio šalyje nepageidaujami.
Atsisiųsti LT

Vizų politika ir migracijos srautai (2010)

Studijos tikslas yra apžvelgti vizų išdavimo mechanizmą Lietuvoje bei naujausius pokyčius, analizuoti sąryšį tarp vizų politikos ir imigracijos srautų, ypatingą dėmesį skiriant nelegalios imigracijos prevencijai.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Apykaitinė ir laikinoji imigracija (2010)

Studija siekia pateikti laikinos ir apykaitinės migracijos sampratas ir esamą teisinį reguliavimą Lietuvoje. Ši imigracijos schema praktikoje nėra naudojama.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Kelyje: nelydimi nepilnamečiai Lietuvoje (2009)

Šioje studijoje analizuojami nelydimų nepilnamečių užsieniečių iš trečiųjų šalių atvykimo į Lietuvą, buvimo joje ir grįžimo į savo kilmės šalis mastai, motyvai ir problemos, įvertinamajų priėmimo, grąžinimo bei integracijos politika ir praktika Lietuvoje, apžvelgiamos dažniausiai kylančios problemos ir numatomi būdai joms spręsti.

Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN
Santrauka LT | Santrauka EN

Integracija

Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams: ES studija (2013)

Šioje studijoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas migrantams.
Atsisiųsti EN

Tarpkultūrinio pažinimo vadovas dirbantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis (2013)

Šis leidinys skirtas įvairių sričių specialistams, savo darbe susiduriantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis. Ypatingas dėmesys šiame praktiniame leidinyje skiriamas skirtingų kultūrinių zonų – Afrikos, Azijos (Kinijos, Japonijos), Kaukazo, Indijos, Okeanijos, musulmoniškų kraštų – šeimos santykiams pažinti. Čia pateikiama informacija apie skirtingų kultūrų šeimos sampratą, tradicijas, lyčių vaidmenis šeimose, vaikų vertinimą, auklėjimo ypatumus. Leidinyje specialistai taip pat ras pagrindinę informaciją apie teisinę tarptautinių šeimų reglamentavimo bazę, užsieniečių vaikų teisinę padėtį ir jų teisių užtikrinimo ypatumus, taikinamąjį tarpininkavimą, teismų įgyvendinimo problemas bei praktiką. Leidinyje taip pat trumpai aptariamos psichologinės migracijos pasekmės, žinotinos specialistams, susiduriantiems su migrantų šeimomis, ir institucijų, teikiančių pagalbą trečiųjų šalių piliečiams, bendradarbiavimo galimybės.
Atsisiųsti LT

Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas (2009)

Metodinė medžiaga, skirta valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, kvalifikacijai kelti, siekiant pagilinti Lietuvoje dirbančių specialistų tarpkultūrines, religines žinias, įvairovės valdymo įgūdžius.

Gyventi santarvėje, toleruoti vieniems kitus daugiakultūrėje visuomenėje, būti aktyviais visuomeninio gyvenimo dalyviais reikia mokyti(s) ir tai yra vienas iš mokymosi visą gyvenimą, kartu ir suaugusiųjų švietimo, uždavinių.

Atsisiųsti LT

Trečiųjų šalių piliečių integracijos įgyvendinimo vadovas (2009)

Šio žinyno paskirtis – pateikti susistemintą informaciją apie problemas, su kuriomis susiduria migrantai, ir informaciją, padedančią jas spręsti. Žinynas sudarytas iš atskirų dalių, skirtų trečiųjų šalių piliečių informavimui ir konsultavimui apie: gyvenimą Lietuvoje, šeimos susijungimą, darbą, švietimo sistemą, sveikatos ir socialinę apsaugą Lietuvoje, kitus dažniausiai užduodamus klausimus.

Emigracija, grįžtamoji migracija

The social and economic impact of emigration on Lithuania (2013)

This chapter examines migration flows from Lithuania, historically a country with significant emigration. The changing characteristics of this migration since 1990 and their relationship to economic conditions in Lithuania and EU accession are examined. The distinction between declared and undeclared migration is explored. The impact of the 2008-11 economic crisis on migration is described, including its impact on return migration and choice of destination country. The chapter examines the changing characteristics of emigrants, in terms of their age and family situation as well as their education level and employment status. The effect of remittances is discussed, and the chapter concludes with a review of policy responses in Lithuania.
Atsisiųsti EN

Grįžtamoji migracija: situacija ir įžvalgos Lietuvoje (2009)

Studiją parengė Europos migracijos tinklo Lietuvos Respublikos nacionalinis informacinis centras kartu su Socialinių tyrimų institutu. Leidinyje nagrinėjama grįžtamoji migracija Lietuvoje: pateikiamas šio reiškinio apibrėžimas, tipologija bei teorinės įžvalgos. Leidinyje analizuojami emigracijos ir grįžtamosios migracijos srautai ir potencialas Lietuvoje, taip pat Lietuvos gyventojų ir išeivijos nuostatos grįžtamosios migracijos klausimais, pateikiama grįžtamosios migracijos diskurso Lietuvos žiniasklaidoje apžvalga.

Atsisiųsti LT
Santrauka EN

Šeima abipus sienos (2007)

Knygoje nagrinėjama migracijos procesų ir šeimos sąveika šiandieninėje Lietuvoje. Remiantis statistine ir kiekybinių bei kokybinių sociologinių tyrimų informacija nagrinėjami veiksniai, skatinantys transnacionalinių šeimų susiformavimą, šių šeimų funkcionavimo ypatumai, pasekmės šeiminiams santykiams ir santykiams tarp kartų. Knygoje taip pat aptariamos transnacionalinių šeimų raidos perspektyvos, analizuojamos šių šeimų susijungimo užsienio šalyje ar Lietuvoje galimybės.
Atsisiųsti LT

Neteisėta migracija

Sulaikymas ir jo alternatyvos imigracijos procese: ES Apibendrinamoji ataskaita (2014)

Šioje ataskaitoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie sulaikymą ir jo alternatyvas imigracijos  procese.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Neteisėtų migrantų grąžinimas ir reintegracija (2014)

Šioje studijoje siekiama pristatyti Lietuvoje taikomas draudimo atvykti užsieniečiams nustatymo taisykles bei įvertinti, kaip plačiai taikomi readmisijos susitarimai.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2014)

Studijoje apžvelgiamas trečiųjų šalių piliečių, kurie pažeidė teisėto atvykimo ir buvimo Lietuvoje sąlygas, sulaikymas ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Fiktyvios santuokos imigracijos kontekste: EU studija (2012)

Šioje studijoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie fiktyvias santuokas imigracijos kontekste.
Atsisiųsti EN

Tapatybės nustatymas prieglobsčio procese (2012)

2006-2011 m. apie 50 proc. prieglobsčio prašytojų nepateikė asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Šioje studijoje apžvelgiama, kokie teisės aktai, metodai ir priemonės yra taikomi, siekiant nustatyti prieglobsčio prašytojų tapatybę.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Praktinis atsakas į neteisėtą migraciją: ES studija (2011)

Šioje studijoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie praktini atsaką į neteisėtą migraciją.
Atsisiųsti EN

Praktinis atsakas į neteisėtą migraciją Lietuvoje (2011)

Šios studijos tikslas yra apžvelgti neteisėtos imigracijos į Lietuvą situaciją, pagrindinius metodus bei pristatyti kovos su neteisėta imigracija būdus.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Prekyba žmonėmis

Kova prieš prekybą žmonėmis: TMO atsakas pasaulyje ir veikla Lietuvoje (2014)

Pristatome Tarptautinės migracijos organizacijos veiklą prekybos žmonėmis prevencijos srityje pasaulyje ir Lietuvoje.
Atsisiųsti LT

Prekės, kurių nepastebėjome: ką apie prekybą žmonėmis turi žinoti specialistai? (2014)

Leidinyje pristatoma svarbiausia informacija apie prekybą žmonėmis ir jos prevenciją: pagrindinės sąvokos, prekybos žmonėmis formos, kovos su šiuo reiškiniu principai ir kryptys ir pagalbos nukentėjusiems teikimo ypatumai. 
Atsisiųsti LT

Fiktyvios santuokos imigracijos kontekste (2012)

Ši studija – tai pirmas tokio pobūdžio bandymas apžvelgti ir įvertinti situaciją, įstatyminę bazę bei identifikuoti praktines problemas, kylančias tiriant fiktyvias santuokas. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje nustatoma palyginti nedaug fiktyvių santuokų atvejų (15-20 per metus). Tačiau maži skaičiai gali būti susiję ir su tokių atvejų identifikavimo sunkumais.
Atsisiųsti LT
Santrauka LT | Santrauka EN

Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos: Ką turi žinoti pareigūnai, dirbantys su migrantais (2009)

Globalizacijos amžiuje migracijai įgaunant masinį pobūdį, juda ne tik žmonės, bet ir ligos, kurios nepaiso valstybių sienų. Ką reikia žinoti, kaip elgtis, susiduriant su užkrečiamomis ligomis? Kaip apsisaugoti nuo šių ligų, kaip elgtis po pavojingų kontaktų su sergančiaisiais? Kokių prevencinių priemonių turėtų imtis specialistai? Į visus šiuos klausimus atsakoma leidinyje „Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos“, skirtame specialistams, dirbantiems gynybos, visuomenės saugumo ir teisėtvarkos srityse ir susiduriantiems su migrantais.
Atsisiųsti LT

Prekyba žmonėmis: policijos pareigūno užrašai (2006)

Prekyba žmonėmis: policijos pareigūno užrašai 
Atsisiųsti LT

Prekyba žmonėmis: policijos pareigūno konspektas (2006)

Prekyba žmonėmis: policijos pareigūno konspektas
Atsisiųsti LT

Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje (2005)

Metodinės rekomendacijos mokytojams apima visapusišką informaciją apie pagrindines problemas, susijusias su prekyba žmonėmis, naujas sąvokas bei statistikos duomenis, taip pat analizuojami prekeivių žmonėmis naudojami apgaulės būdai. Praktinė šios knygos paskirtis - padėti moksleiviams būti nepriklausomiems, mokyti, kaip jie galėtų atpažinti ir išvengti prekeivių žmonėmis, ir suteikti žinių, kur būtų galima rasti pagalbos, jei prireiktų.
Atsisiųsti LT

Teisėsaugos institucijų veikla, susidūrus su prekyba žmonėmis (2005)

Praktinis vadovas policijos pareigūnams
Atsisiųsti LT

Prekyba moterimis: problema, prevencija, pagalba aukoms (2004)

Praktinis vadovas socialiniams darbuotojams
Atsisiųsti LT

Prekyba moterimis. Problemos, sprendimai, žvilgsnis iš vidaus (2004)

Prekyba moterimis. Problemos, sprendimai, žvilgsnis iš vidaus
Atsisiųsti LT

Prekyba moterimis Baltijos šalyse: visuomenės požiūris ir informuotumas (2002)

Prekyba moterimis Baltijos šalyse: visuomenės požiūris ir informuotumas 
Atsisiųsti LT

Savanoriško grįžimo pagalba

Migrantų savanoriško grįžimo skatinimo programos Lietuvoje (2010)

Šio tyrimo tikslas - pateikti Lietuvoje vykdomų savanoriško grąžinimo programų apžvalgą, įvertinti tokių programų poreikį, taip pat apžvelgti migrantų motyvus bei atsirandančias kliūtis naudotis savanoriško grįžimo programomis. Tyrimas yra europinio tyrimo dalis, kurį atlieka Europos migracijos tinklas (EMT) ir kuris siekia apibendrinti visų ES valstybių narių patirtį vykdants savanoriško grįžimo programas ir tuo būdu prisidėti prie bendros europinės politikos šioje srityje tobulinimo bei spręsti atsirandančias problemas.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN
Santrauka LT | Santrauka EN

Grįžtu namo: Europos Sąjungos šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija (2010)

Studijoje apžvelgiama Europos Sąjungos šalių patirtis, kaip organizuojamos ir praktiškai vykdomos savanoriško sugrįžimo pagalbos programos. Savanoriško sugrįžimo pagalbos programos yra valstybės taikomos migracijos reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama padėti sugrįžti į kilmės šalis tikslinėms imigrantų grupėms – dažniausiai tiems, kas prašė prieglobsčio, bet jo negavo ir kas šalyje yra nelegaliai. Pagalba teikiama į sudėtingą situaciją patekusiems užsieniečiams, kurie neturi galimybės grįžti savo pastangomis (paprastai, neturi tam lėšų). Studijoje bandoma apibendrinti ES šalių patirtį pasitelkiant istorinės ir struktūrinės analizės principus.


Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos: Ką turi žinoti pareigūnai, dirbantys su migrantais (2009)

Globalizacijos amžiuje migracijai įgaunant masinį pobūdį, juda ne tik žmonės, bet ir ligos, kurios nepaiso valstybių sienų. Ką reikia žinoti, kaip elgtis, susiduriant su užkrečiamomis ligomis? Kaip apsisaugoti nuo šių ligų, kaip elgtis po pavojingų kontaktų su sergančiaisiais? Kokių prevencinių priemonių turėtų imtis specialistai? Į visus šiuos klausimus atsakoma leidinyje „Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos“, skirtame specialistams, dirbantiems gynybos, visuomenės saugumo ir teisėtvarkos srityse ir susiduriantiems su migrantais.
Atsisiųsti LT

Prieglobstis

Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros organizavimas šalyse narėse: ES studija (2013)

Šioje studijoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie prieglobsčio struktūros organizavimą šalyse narėse.
Atsisiųsti EN

Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros organizavimas Lietuvoje (2013)

Šia studija apžvelgiamos prieglobsčio prašančių asmenų priėmimo ir gyvenimo sąlygos Lietuvoje. Studijoje pateikti apibendrinti statistiniai duomenys apie prieglobsčio prašančių asmenų tautybę, gaunamas išmokas, gyvenimo Užsieniečių registracijos centre trukmę, prienamas paslaugas ir kt.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Sprendimų priėmimas prieglobsčio bylose ir apeliacinis procesas. Situcija, problematika, rekomendacijos Lietuvai (2013)

Šiame leidinyje pristatomi projekto „Sprendimų priėmimo procedūros tobulinimas prieglobsčio bylose: apeliacinis lygmuo“ rezultatai. Studijoje informacija pateikiama remiantis šių atliktų tyrimų išvadomis: sociologinio tyrimo, teisinės teismų bylų analizės ir gerosios praktikos Švedijoje analizės. Taip pat studijoje panaudota ekspertų apskritojo stalo ir mokomųjų seminarų sprendimus priimančioms institucijoms metu pateikta informacija. Viena kitą papildančios studijos dalys skirtos kiek įmanoma plačiau ir nuosekliau panagrinėti sprendimų priėmimo proceso problemas, išryškėjusias apeliacinio proceso metu. Apibendrinančiojoje studijoje pateikta analizė bei rekomendacijos taip pat yra skirtos supažindinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamento) ir kitų suinteresuotų institucijų darbuotojus su kylančių problemų specifika bei galimais sprendimų būdais.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN

Tapatybės nustatymas prieglobsčio procese: ES studija (2012)

Šioje ataskaitoje pristatomi visų dalyvavusių tyrime šalių apibendrinti duomenys apie tapatybės nustatymą prieglobsčio procese.
Atsisiųsti EN

Prieglobsčio sistema Lietuvoje: situacija ir problematika (2010)

Ši studija - pirmasis bandymas pažvelgti į Lietuvos prieglobsčio sistemą iš šalies: kaip ji organizuojama, kokios egzistuoja pagrindinės problemos, susijusios su įstatymais, bei su kokiais sunkumais susiduriama praktiškai įgyvendinant teisinės bazės nuostatas. Joje taip bandoma lyginamuoju aspektu apžvelgti, kaip konkrečios prieglobsčio suteikimo procedūros įgyvendinamos kitose ES valstybėse narėse.
Atsisiųsti LT

Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos: Ką turi žinoti pareigūnai, dirbantys su migrantais (2009)

Globalizacijos amžiuje migracijai įgaunant masinį pobūdį, juda ne tik žmonės, bet ir ligos, kurios nepaiso valstybių sienų. Ką reikia žinoti, kaip elgtis, susiduriant su užkrečiamomis ligomis? Kaip apsisaugoti nuo šių ligų, kaip elgtis po pavojingų kontaktų su sergančiaisiais? Kokių prevencinių priemonių turėtų imtis specialistai? Į visus šiuos klausimus atsakoma leidinyje „Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos“, skirtame specialistams, dirbantiems gynybos, visuomenės saugumo ir teisėtvarkos srityse ir susiduriantiems su migrantais.
Atsisiųsti LT

Lietuvos Respublikos praktika suteikiant Europos Sąjungoje neharmonizuotus tarptautinės apsaugos statusus (2009)

Šioje studijoje, atliktoje pagal Europos migracijos tinklo (EMN) 2009 metų programą pristatoma Lietuvos Respublikoje suteikiamų tarptautinės apsaugos statusų apžvalga bei pateikiamas egzistuojančios prieglobsčio sistemos vertinimas. Ši apžvalga yra dalis Europos migracijos tinklo ruošiamos studijos apie neharmonizuotos apsaugos statusus suteikiamus Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Atsisiųsti LT | Atsisiųsti EN